شماره های تماس بیمارستان : 071 - 42227839 - 42214470-5 - 42227080-3

فایل pdf شماره های داخلی بیمارستان :»»  فایل 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.