نام ونام خانوادگی: دکتر رازی قنواتی محمدی 
مدرک تحصیلی : متخصص داخلی

سوابق مدیریتی : 
 

شماره تماس با دفتر ریاست:42226570  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.