بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس
بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) کازرون
فرم ثبت گزارش خطا
تذکر:در صورتیکه خطا آسیب جدی داشته یا بصورت حادثه غیر معمول ( Incidence ) ، واکنش دارویی (ADR )ویا واکنش به خون بوده علاوه بر گزارش به سوپروایزر فرم های مربوطه را تکمیل نمائید.