شماره تلفن تماس جهت تعیین وقت قبلی ویزیت پزشکان متخصص و تشکیل پرونده بیماران دیابتی :
شماره مستقیم :42227080-42227837
داخلی: 275
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.