بخش/واحد: واحد درآمد

مسئول واحد

حجت اله خادم حمزه

قوانین ،مقررات و دستورالعمل های واحد

 

شرح وظایف

-کسب خط مشی و دستورالعملهای لازم از سرپرست مربوطه

-تعیین مبالغ وصولی قطعی هرماه و مقایسه آن با درآمد احتمالی طبق دستورالعمل های صادره جهت مراقبت نظارت و پیگیری در امر وصول حق بیمه های جاری و معوقه

-نظارت و کنترل میزان وصولی حق درمان و تهیه و تنظیم فرمهای درآمد و غیره جهت ارسال به واحد مربوطه

-ایجاد هماهنگی لازم با موسسات بیمه گذار جهت تکمیل و ارسال لیست های مربوط به کسر حق بیمه کارکنان

-بررسی چگونگی شمول موسسات بیمه گذار از قانون و مررات مربوط به تامین خدمات درمانی به منظور وصول فعالیتهاو مشکلات جهت مقام مافوق

-انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق

-پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه his (سیستم اطلاع رسانی بیمارستانی)

-پیگیری در خصوص مطالبات از بیمه ها با جلسات مکرر با سازمان ها و نمایندگان آنها

-پیگیری در خصوص علل کسورات و شناسایی علل آنها و بازگشت آنها به مسئولین هر بخش در کاهش هر چه بیشتر کسورات

-تهیه گزارش ماهانه کارکرد پزشکان و پروسیجر ها و خدمات انجام شده برای بیماران

-تهیه گزارش تخفیفات

-کنترل و نظارت بر به روز کردن قیمت داروها و تجهیزات مصرفی بر اساس قیمت های ارائه شده که در سایت سازمان های بیمه گر است.

-تهیه درصد کسورات به صورت ماهانه بوسیله ثبت در سامانه مخصوص و تجزیه و تحلیل آن

-ارسال صورتحساب ها به سازمان های بیمه گر در فرصت تعیین شده

-کنترل اسناد بیمه ای به منظور جلوگیری از کسورات و افزایش درآمدی

-نظارت بر حسن اجرای قوانین شورای عالی بیمه با بررسی کسورات سازمان های بیمه گر

- اتخاذ راه کارهای عملیاتی به منظور افزایش درآمد

شماره تماس

3-07142227080

داخلی: 265

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.