­

 

مدیرخدمات پرستاری

نام و نام خانوادگی

فرزانه پورخسرو

پست مربوطه

مدیرخدمات پرستاری بیمارستان ولی عصر(عج) کازرون

مدرک تحصیلی

کارشناس پرستاری

سوابق شغلی

سوپروایزر بیمارستان

سوپروایزر آموزشی 

آموزش های دفتر پرستاری

آشنا کردن پرسنل جدیدالورود با قوانین، مقررات و دستورالعمل های بیمارستان

آموزش های لازم به پرسنل جدیدالورود در حیطه پرستاری و غیرپرستاری

آموزش های مورد لزوم به پرسنل پرستاری بر اساس گزارشات سوپروایزر و مسئولین واحدها

قوانین،مقررات و دستورالعمل ها

بکارگیری نیروی جدید جهت خدمات پرستاری با هماهنگی دفتر پرستاری استان واقع در

ساختمان علوم پزشکی صورت می پذیردو بیمارستان به صورت مستقل مجاز به استخدام و بکارگیری
نیرو نمی باشد.

 

شرح وظایف

رهبری و هدایت واحدهای تحت کنترل و نظارت در راستای اهداف استراتژیک بیمارستان

مدیریت منابع انسانی و استفاده از منابع موجود،محاسبه نیروی انسانی

برنامه ریزی در خصوص تدوین و استقرار استانداردهای اعتباربخشی

بهبود و ارتقای کیفیت مراقبت های استاندارد پرستاری

شرکت در جلسات تیم مدیریت اجرایی

عضو کارگروه مبتنی بر عملکرد قاصدک

انتصاب کارکنان واجد شرایط جهت پست های مدیریتی درون سازمانی

ایجاد راهکارهای بهینه در جهت تقویت انگیزش کارکنان تحت نظارت ( تشویق و تنبیه )

تلاش در جهت بهبود ارتباطات فردی – گروهی و تعامل بین بخشی

 

سوپروایزر آموزشی

نام و نام خانوادگی

مریم پیرالو

پست مربوطه

سوپروایزر آموزشی و مسوول آموزش کارکنان بیمارستان ولی عصر(عج) کازرون

مدرک تحصیلی

کارشناس پرستاری

سوابق شغلی

مترون بیمارستان

سوپروایزر بیمارستان

اهداف

افزایش توانمندی علمی نیروی انسانی

افزایش رضایت کارکنان و مراجعین

 بهبود کیفیت مراقبت از بیمار

شرح وظایف

بررسی نیازهای آموزشی پرسنل پرستاری و اعلام آن به مسئولین ذیربط

 شرکت در کنفرانس های پرستاری،همکاری و هماهنگی لازم در انجام کارآموزی دانشجویان و هماهنگی لازم با مربیان مربوطه

 طرح ریزی و هدایت برنامه های آموزشی

 شرکت در راند های روزانه یا هفتگی مسئولین پرستاری از بخش ها و ثبت گزارش

 برنامه ریزی جهت رفع مشکلات موجود

 همکاری و شرکت در برنامه های تحقیقاتی برای پیشرفت در مراقبت از بیمار

 

سوپروایزر کنترل عفونت

نام و نام خانوادگی

منیره نوروزپور

پست مربوطه

سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان ولی عصر(عج) کازرون

مدرک تحصیلی

کارشناس پرستاری

سوابق شغلی

سرپرستار ICU

سوپروایزر بیمارستان

سوپروایزر کنترل عفونت

شرح وظایف

تهیه و تدوین برنامه عملیاتی زیر نظر کمیته کنترل عفونت

 تهیه چک لیست جهت بازدید ممیزی از بخش ها و تکمیل و پایش آنان و انجام اقدامات اصلاحی

برنامه ریزی جهت راند از بخش های مختلف و ارائه گزارش راندها به رئیس بیمارستان

 تشکیل پرونده بهداشتی ، واکسیناسیون ، تعیین تیتر و آزمایشات دوره ای برای پرسنل

بررسی نیازهای آموزشی کارکنان در زمینه های کنترل عفونت ، مدیریت خطر ، ایمنی و ....

برنامه ریزی جهت آموزش کارکنان و پایش آن و درصورت نیاز آموزش مجدد

 هماهنگی با بخش ها جهت گزارش موارد عفونت بیمارستانی ، دقت کافی جهت افزایش صحت آمار ، گزارش دهی پس از تکمیل فرم های مربوطه که با بررسی پرونده ، وضعیت بیمار و گزارش آزمایشگاه و استفاده از نظرات پزشک کنترل عفونت بیمارستان به دست آمده است.

 تهیه و تدوین خط مشی ها ، دستورالعمل ها و اصلاح فرآیندها زیرنظر رئیس کمیته کنترل عفونت

 تدوین برنامه استفاده از مواد ضدعفونی کننده مناسب برای دست ها ، ابزار و سطوح و هماهنگی جهت خرید و نظارت بر توزیع مواد و تجهیزات در بخش ها

نظارت بر کار خدمات ، لاندری ، تغذیه و ... از نظر رعایت نکات مربوط به کنترل عفونت

 نظارت بر CSSD و اتاق عمل از نظر رعایت نکات مربوط به کنترل عفونت

پیگیری موارد جراحات و صدمات ناشی از سرسوزن و وسایل تیز و برنده و گزارش ماهیانه موارد

 هماهنگی جهت ارسال آزمایشات HIV و دریافت جوابها و ارسال به بخشها

 پیگیری تهیه داروهایی که در داروخانه موجود نیست و بررسی آنها از نظر کمبود و تاریخ مصرف ، داروهایی مانند ایمونوگلوبین و ...

 گزارش موارد اپیدمی ها به کمیته کنترل عفونت معاونت درمان

 گزارش موارد کتبی براساس فرم های مربوطه به معاونت بهداشت و درمان

 شرکت درجلسات مختلف و سمینارها

 هماهنگی جهت ارسال آزمایشات آنفلوانزا ، CCHF و ...

تهیه و تدوین گزارش عملکرد سالیانه

 برگزاری جلسات ماهیانه کمیته کنترل عفونت بیمارستان و پیگیری مصوبات آن و بررسی شاخص های اختصاصی و نتایج تحلیلی در کمیته

کارشناس مسوول آموزش بیمار

نام و نام خانوادگی

عزت پورپولاد

پست مربوطه

کارشناس مسوول آموزش بیمار بیمارستان ولی عصر(عج) کازرون

مدرک تحصیلی

کارشناس پرستاری

سوابق شغلی

سوپروایزر بیمارستان

شرح وظایف

 ارایه گزارشات منظم در خصوص اجرای برنامه های مرتبط با ارتقا سلامت بیماران و آموزش بیماران به تیم مدیریت اجرایی با حضور اعضاء مرتبط

برنامه ریزی و فراهم سازی زمینه اجرای دستورالعمل های ابلاغ شده از طرف کمیته آموزش به بیمار دانشگاه

نظارت بر تکمیل فرم های آموزش به بیمار و تجزیه و تحلیل میزان اثربخشی آموزشی در بخشهای مختلف بیمارستان

فراهم کردن ابزارهای آموزشی جهت کیفیت بالاتر آموزش به بیمار

 بررسی پمفلت های آموزش به بیمار در بخش های مختلف بیمارستان طبق راهنمای تکمیل فرم آموزش به بیمار

 استفاده از روش های مشارکتی تیمی در آموزش به بیمار

نظارت مستقیم بر آموزش حین ترخیص بیمارانی که در منزل نیاز به مراقبت های پرستاری خاص و ویژه دارند.

سوپروایزرهای بیمارستان

نام و نام خانوادگی

خدیجه عالی زاده

منیره نوروزپور

مریم پیرالو

عزت پورپولاد

محبوبه دلدار 

علی حیدری 

مرضیه حمیدی

نرجس حمیدی