بخش/واحد:

معرفی کارکنان

پریسا دهداری مددکار اجتماعی

آموزش های بخش

آموزش خط مشی و روش های اجرایی در خصوص بیماران پرخطر

قوانین ،مقررات و دستورالعمل های واحد

 

شرح وظایف

راند روزانه بخشها ، شناسایی بیماران نیازمند به خدمات پایه مددکاری

شماره تماس

07142227080-3

داخلی 297

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.