بخش/واحد: پذیرش و مدارک پزشکی

مسئول واحد

کبری خواجه 

آموزش های بخش

آموزش در مورد چگونگی تنظیم اوراق پرونده بر اساس استاندارد

آموزش در مورد فایلینگ پرونده

آموزش در مورد پوشه گیری و انتخاب رنگ برای پوشه

آموزش در مورد کدگذاری بیماریها بر اساس کتاب ICD 10

آموزش کدگذاری اقدامات و اعمال جراحی بر اساس کتاب ICD 9 CM

نحوه ثبت کد و در نتیجه آمار گیری بر اساس کدهای ثبت شده

تحویل پرونده به افرادیکه بر اساس دستورالعمل اجازه بررسی پرونده دارند

کپی پرونده به افراد ذیصلاح

واحدهای زیر مجموعه

واحد پذیرش ، واحد آمار و واحد کدگذاری و واحد مدارک پزشکی

قوانین ،مقررات و دستورالعمل ها ی واحد

حضور به موقع در محل کار

آشنائی به قسمتهای مختلف مدارک پزشکی

طرح تکریم ارباب رجوع

شرح وظایف

-تحویل پرونده ها از واحد ترخیص و کدگذاری آنها

- ارسال پرونده ها به سامانه سپاس

- تحویل پرونده از واحد بیمه بستری به بایگانی

- ثبت پرونده در کامپیوتر و جایگذاری آنها در قفسه

- تنظیم اوراق پرونده بر اساس دستورالعمل

- تعیین شماره قبلی پرونده

- فایل پرونده و بایگانی آن بر اساس سریال

- نقص گیری پرونده ها و ثبت در سیستم

- آمار گیری ماهانه بر اساس فرمهای ارسالی به بخشها

- پذیرش بیماران بستری در واحد پذیرش

- صورتحساب بیمارانی که بیمه تکمیلی دارند اعم از سرپایی و بستری

- بازنگری پرونده ها در مدت زمان مشخص

- تنظیم آمار شش ماهه و سالانه

- ثبت آمار در سامانه آواب ، سامانه صدور و همچنین سامانه ثبت بیماران بستری

- پاسخگوئی به نامه ها و شکایات ارسالی از ارگانها و یا معاونتهای دانشگاه و ارسال کپی پرونده به مراجع ذیصلاح

شماره تماس

3-07142227080

داخلی:220-313

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.