بخش/واحد: فیزیوتراپی

معرفی بخش

این بخش به صورت خصوصی می باشدو بیماران بستری ندارد.

تعداد تخت فعال : 4

تجهیزات ضروری موجود در بخش شامل تجهیزات الکتروتراپی و مکانوتراپی و.... میباشد.

رئیس علمی بخش

 

پزشکان بخش

-

مسئول بخش

فاطمه روشن کارشناس فیزیوتراپی 

آموزش های مورد نیاز بیماران

تمام نکات آموزشی و تمرین هایی که بیمار در صورت بهبودی باید انجام دهد ، آموزش داده می شود.

قوانین بخش

حضور به موقع بیمار(درصورتی که در ساعت تعیین شده بیمار حضور نیابد خدمت انجام نمی شود) –بیمار باید تمام جلسات فیزیوتراپی را هر روز هفته پشت سر هم انجام دهد و هر روز غیبت جزء جلسات درمان محسوب می شود.

شماره تماس

07142227080-3

داخلی:229