ساعت ملاقات جهت تمامی بخش ها 14:00 تا 16:30 میباشد .
  ضمنا ملاقات جهت بخش های ویژه ممنوع مباشد.
 
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.