بخش/واحد: زایمان

معرفی بخش

 1.واحد تریاژ : بررسی ، ارزیابی و اولویت بندی مراجعه کنندگاه به بخش زایمان 
2. اتاقهای LDR  که 6 اتاق  LDR فعال -3 و 8 عدد تخت بستری یا لیبر سنتی 
 بیماران جهت زایمان طبیعی ،  سزارین ، سقط به کورتاژ ، بیماران با مسمومیت بارداری و مراقبتهای دوران بارداری بستری می شوند.
تجهیزات موجود : نیتال مانیتورینگ،مانیتورینگ بزرگسال  ، پالس اکسی متری نوزاد و بزرگسال ، سونوکید، اینفیوژن پمپ ، تخت احیای نوزاد ، ساکشن پالس انگشتی ، وکیوم ، الکتروشوک ، الکتروکاردیوم ، تنس و ...

رئیس علمی بخش

 

پزشکان بخش

 

سرپرستار بخش  

 خانم فرزانه مهرابیان

آموزش های مورد نیاز بیماران

در بدو پذیرش : راهنمایی به پذیرش جهت تشکیل پرونده ، آموزش در مورد نحوه زایمان ،

روش های کاهش درد، برقراری تماس پوست به پوست ، تغذیه به شیر مادر ، تغذیه در لیبر ، 
رعایت بهداشت فردی در لیبر ، زمان ترخیص: مراقبت از سینه ها و شیردهی ، زمان اولین 
مراجعه به درمانگاه پس از زایمان ، تنظیم خانواده ، مراقبت از ناحیه اپی ، علایم خطر پس از زایمان 

قوانین بخش

1. پوشیدن فرم مخصوص بخش
2. هم پوشانی شیفت و بیماران 
3. حضور به موقع در شیفت 
4. پرکردن شیفت موظفی 
5. انجام بهترین خدمات جهت بیماران 
6. آموزش به بیماران
7. احترام به ارزش هاو عقاید بیماران  

شماره تماس

07142227080-3

داخلی:210-278

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.