بخش/واحد:

معرفی کارکنان

محبوبه دلدار

آموزش های بخش

-

واحد های زیرمجموعه

بخش های بالینی و پشتیبانی

قوانین ، مقررات و دستورالعمل های واحد

-

شرح وظایف

رسیدگی به شکایات داخلی بیمارستان اعم از گذراندگان خدمت و ارائه دهندگان خدمت

شماره تماس

07142227080

داخلی :212

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.