­

بخش/واحد:امور اداری

معرفی کارکنان

مجتبی قربانی

 

شرح وظایف

1.کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از مسئول مافوق و اجرای آنها طبق مقررات مربوط به امور اداری

2.مطالعه و بررسی پرونده های پرسنلی واحد در زمینه های مورد نظر و اعلام نظر در مورد آنها در صورت نیاز

3.تهیه و تنظیم برنامه های لازم جهت هماهنگ نمودن فعالیتهای کارکنان تحت سرپرستی

4.نظارت بر حسن عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و ارزشیابی عملکرد آنها و ارائه گزارش به مسئول مافوق

5.انجام نظارت کلی بر اقدامات پرسنلی از قبیل استخدام آزمایشی ، انتصاب ،ترفیع،مرخصی ها و سایر امور مشابه مطابق آئین نامه های مصوب

6.بررسی روشهای مناسب ساده کردن مراحل انجام امور اداری از طریق حذف مراحل زائد و ارائه نتایج حاصل به مسئول مافوق

7.بررسی و مطالعه گزارش های اداری واصله از کارکنان تحت سرپرستی و اعلام نظر کارشناسی در مورد آنها

8.بررسی و کنترل فرمهای موجود مورد استفاده در واحد و طراحی فرم های جدید با توجه به نیازهای پرسنلی کارکنان

9.شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف اداری و ارائه نظرات کارشناسی در صورت لزوم

10.اعمال نظارت یا انجام امور مکاتبات اداری واحد و پیگیری نتایج آن

11.پیشنهاد انتصاب ، انتقال ، ترفیع، تشویق و یا تنبیه کارکنان واحد به مقام مافوق جهت اتخاذ تصمیم لازم مطابق مقررات و قوانین مربوطه

12.بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد درخواست مرخصی ، مأموریت های اداری یا آموزش کارکنان و سایر موارد مشابه با توجه به قوانین و مقررات ارائه پیشنهادات لازم به مسئول ما فوق در موارد فوق الذکر

13.تهیه گزارشاهی لازم در مورد فعالیتها و عملکرد واحد سرپرستی و ارائه راه حلهای مناسب برای رفع موانع و مشکلات موجود در جهت انجام بهینه امور

14.نظارت لازم بر انجام حضور و غیاب کارکنان و ارائه پیشنهادات در این مورد

15.همکاری و نظارت لازم جهت تهیه آمارهای درخواستی از واحد و انجام مکاتبات در این مورد

16.نظارت بر حسن انجام کار امور واحدهای کارگزینی ،خدمات ،دبیرخانه ،ماشین نویسی ،انبار،تدارکات، نقلیه و پیگیری نتایج اقدامات بعمل آمده و ایجاد هماهنگی بین واحدهای فوق الذکر

17.بررسی و رسیدگی به پیشنهادات و درخواستهای واصله از کارکنان و اقدام لازم مطابق مقررات

18.همکاری در تنظیم بخشنامه ها ، دستورالعملها و آئین نامه ها ی مورد نیاز با مشورت و تأیید مقام ما فوق

19.نظارت بر تنظیم ساعت کار اداری کارکنان با هماهنگی مسئولین واحدها و تأیید مقام ما فوق

20.صدور و تأیید گواهی حقوق و اشتغال کارکنان محل خدمت جهت ارائه به بانکها یا سایر سازمانهای ذیربط

21.تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی و کنترل و نظارت بر عملکرد آنها

22.شرکت فعال در دوره های کار آموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آنها در انجام وظایف محوله

23.انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات


 

شماره تماس

07142219802

داخلی:257

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.