مدیر امور مالی:

 

نام و نام خانوادگی

کریم نظری

پست مربوطه

مدیر امور مالی بیمارستان ولی عصر(عج) کازرون

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد مدیریت اجرائی

سوابق شغلی

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.