بخش/واحد:دبیرخانه

معرفی کارکنان

مهدی سلیمانی

 

آموزش های بخش

آموزش دسته بندی مدارک دبیرخانه  طریقه برخورد با ارباب رجوع در محیط کار

قوانین ،مقررات و دستورالعمل های واحد

حفظ و نگهداری و دسته بندی اسناد و مدارک وارده و صادره و در اختیار قراردادن اسناد به مقام مافوق برحسب شرایط خاص – شماره گذاری اسناد و مدارک به صورت صحیح –حفظ شئونات و رعایت مقررات اداری طبق موازین شرعی و اسلامی –بررسی و تفکیک مدارک جهت ارائه به بخش ها و پرسنل مربوطه

شرح وظایف

ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها-تفکیک و توزیع نامه ها و ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها –حفظ و نگهداری نامه ها ،اوراق،اسناد و مدارک-بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده –تعیین نامه های با اولویت فوری و خیلی فوری و محرمانه –تهیه صورت مایحتاج اداری و کارمندان و تدارک و توزیع آنها-تکمیل فرم و تهیه آمار از تعداد مراجعین و گزارش به مقام مافوق-پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی به واحدمربوطه –شرکت در دوره های آموزشی ، مهارتی و کارآموزی در جهت ارتقا معلومات و توانمندیهای شغلی –انجام سایر امور مرتبط با شغل برحسب نظر مافوق و مطابق با مقررات

شماره تماس

07142227080-3

داخلی:263

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.