بخش/واحد: داخلی

معرفی بخش

29تخت 

رئیس علمی بخش

 

پزشکان بخش

 

سرپرستاربخش

خانم زهرا پیکر

آموزش های مورد نیاز بیماران

آموزش در مورد نوع بیماری و مراقبت از خود – آموزش رعایت نکات بهداشتی –

آموزش نحوه ی مصرف داروها –مراجعه به پزشک بعد از ترخیص

قوانین بخش

هر بیمار یک همراهی داشته باشد – پزشکان هر روز صبح ساعت 8 تا 12 بیماران را ویزیت می کنند-

آموزش به بیماران – پیگیری نتایج آزمایشات معوقه

شماره تماس

07142227080-3

داخلی:248

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.