بخش/واحد: حفاظت فیزیکی

مسئول واحد

محمد علی تقی پور کازرونی  

آموزش های بخش

1-آموزش اطفاء حریق.2-آموزش تکریم ارباب رجوع.3-آموزش رعایت حفاظت گفتار4-آموزش حفظ نظم وامنیت در محل کار خود.5-آموزش سریع اطلاع رسانی در موقع بروز حوادث به سر شیفت ویا مسوول حفاظت فیزیکی.

قوانین ،مقررات و دستورالعمل های واحد

1-راند کلیه بخشها در هر شیفت.2-حضور به موقع پرسنل حفاظت فیزیکی در شیفت خود.3-بیرون کردن افرادی که برای ملاقاتی آمده اند بعد از ساعت اتمام ملاقات.4-ترک شیفت نکردن تا حضور شیفت بعدی.5-عدم استفاده از گوشی تلفن همراه.6-جلوگیری از ورود اطفال در ساعات ملاقات وغیره.

شرح وظایف

1-کنترل ورود وخروج همراهان به داخل بخشها.2-اخذ برگ ترخیص از بیمار ترخیص شده.3-جلوگیری از ورود افراد ولگرد به داخل بخشها.4-جلوگیری ازایجاد خسارت به اموال و اماکن بیمارستان.5-اعلام گزارش تیر خوردگی،چاقو خوردگی و موارد مهم با ذکر مشخصات به سر شیفت.6-اطلاع رسانی در مورد اتباع بیگانه بجز افغانی.7-جلوگیری از فرار بیمار.

شماره تماس

07142227080-3

داخلی: 322

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.