بخش/واحد: حسابدار مالی

معرفی کارکنان

حجت اله رمضانی

 

قوانین ،مقررات و دستورالعمل های واحد

ا-همه اسناد باید در سیستم به صورت تعهدی ثبت گردد.

2-تکمیل مدارک اسناد جهت پرداخت

3-زونکن ها باید مرتب و بر اساس شماره باشند.

4-پشت زونکن ها باید سال مالی مربوطه و شماره سند و اسم بیمارستان مربوطه قید شود.

 

شرح وظایف

صدور اسناد حسابداری تعهدی که شامل اسناد کارانه پرسنل و پزشک و اسناد حقوق میباشد

ثبت اسناد مالی که شامل مقیمی پزشکان و کارانه پرسنل و پزشک میباشد.

اسناد مالی پس از کامل شدن و رسیدگی به دو قسمت تفکیک شده و یکی را برای پرداخت برمیداریم و قسمت دوم را برای بایگانی.برای بایگتنی مدارک اصلی را برمیداریم ولی برای پرداخت کپی بر میداریم.همه اسناد باید کامل باشند .

 

شماره تماس

07142227080-3

داخلی:265

 
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.