بخش/واحد: تغذیه

مسئول واحد

 فهیمه فروزنده کارشناس ارشد تغذیه

آموزش های بخش

آشنایی به بیماری های مختلف و رژیم مربوط به هر بیماری(کارشناس تغذیه)

پخت غذاهای تعیین شده در لیست برنامه هفتگی(آشپز)

آشنایی با فنون آشپزی

نحوه شستن و ضدعفونی کردن ظروف و مواد غذایی

واحدهای زیر مجموعه

 

قوانین ،مقررات و دستورالعمل های واحد

حضور به موقع در محل کار

رعایت نظافت عمومی

پخت و سرو به موقع وعده های غذایی

تهیه لیست بیماران و پرسنل

شست و شو و ضد عفونی کردن ظروف و مواد غذایی

شرح وظایف

مشاوره و رژیم درمانی بیماران بستری در بخش های ویژه، زنان باردار و مادران پرخطر، اطفال، بیماران قلبی، کلیوی و...

تدوین برنامه غذایی هفتگی بیماران و پرسنل

تهیه لیست مواد اولیه مصرفی در آشپزخانه بیمارستان

سفارش و تحویل گرفتن مواد اولیه

تهیه، طبخ و توزیع مواد غذایی

رسیدگی به نظافت آشپزخانه

شماره تماس

07142227080-3

داخلی:211

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.