بخش/واحد:واحد تصویربرداری

معرفی بخش

واحد تصویر برداری:

دستگاه رادیولوژی دیجیتال1-دستگاه رادیولوژی دیجیتال2-دستگاه پرتابل رادیولوژی

دستگاه سی ار  دستگاه سی تی اسکن 2 اسلایسدستگاه سونوگرافی رنگی

دستگاه ساکشن
 

 

رئیس علمی بخش

دکتر مهرداد کایدی 

پزشکان بخش

 

مسئول بخش

آقای سیروس مشایخ 

 

 

 

 

آموزش های مورد نیاز بیماران

اموزش های لازم در رابطه با نحوه امادگی به بیمارانی که جهت گرفتن خدمات

تصویربرداری نیاز به امادگی داشته باشند

همچنین اموزش های لازم در رابطه با درخواست های خدمات تصویربرداری

که خدمات انها با تزریق ماده حاجب می باشد

 

قوانین بخش

حضور به موقع در شیفتتکریم ارباب رجوع---رعایت مسائل مربوط به حفاظت

شماره تماس

07142227080-3

داخلی:237-321-298-258