بخش/واحد: ترخیص

معرفی کارکنان

زهرا جعفرنژاد مسئول ترخیص

آموزش های بخش

عدم پرداخت پالس تامین اجتماعی زیر8ساعت-عدم پرداخت مانیتوروپالس باهم-عدم پرداخت تزریق خون درICU- ضمیمه بودن استحقاق درمان 5ساله برای عمل بای پولار(تعویض مفصل)واستحقاق 60روزه قبل ازبستری برای عمل سزارین وزایمان برای تامین اجتماعی-توضیح محاسبه تخت ویژه روزاول زیرشش ساعت محاسبه میگردد

قوانین ،مقررات و دستورالعمل های واحد

تحویل پرونده های شیفت شب ازصندوق وتقسیم بین پرسنل ومحاسبه آن واعلام مشکلات به واحد صندوق محاسبه پرونده های علی الحساب روزهای قبل جهت محاسبه پرونده ازروی بیمه ترخیص پرونده های روزبخش هاوصدور مجوز ترخیص ولیست کردن پرونده ها جهت ارسال به بایگانی وقسمت بیمه گری وتصادفات وسپاس

شرح وظایف

آموزش لازم به پرسنل واحدجهت محاسبه پرونده وکنترل ثبت خدمات-رسیدگی وتذکروپیگیری اشتباهات پرسنل واحدوبخش-\پاسخ دادن به کلیه سوالها ومشکلات بخش و ارباب رجوع درزمینه مالی پرونده وهماهنگی های لازم با کارشناسان/ثبت تخفیفات درسیستم ودرسامانه دانشگاه طبق هماهنگی های انجام شده نظارت برکارپرسنل وپرونده ها وخدمات ثبت شده /هماهنگی پرسنل پذیرش درمانگاه بااینجانب درزمینه بستری بعضی از بیماران/پیگیری عوارض عمل/پیگیری پرونده های ضمانتی فراری /بدهکاردرحدامکان/تصحیح آزمایشات cross/پیگیری پرونده های تسویه نشده جهت ارسال به قسمت بیمه و نظارت بر قیمت و تعداد دارو و لوازم و کد عمل

شماره تماس

مستقیم:42219807071

داخلی:234

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.