بخش/واحد: واحد تاسیسات

مسئول واحد

مهدی رفیع مسئول تاسیسات

قوانین ،مقررات و دستورالعمل های واحد

 

شرح وظایف

 

شماره تماس

3-07142227080

داخلی: 233

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.