بخش/واحد: بهبود کیفیت

معرفی کارکنان 

طاهره مکاریان(کارشناس مامائی)-کارشناس بهبود کیفیت،کارشناس نظارت بر درمان در بیمارستان

سمیه مطهری نیا (کارشناس پرستاری)-کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار،دبیر کمیته مرگ و میر ،آسیب شناسی و نسوج

گلسا دانش(کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)-کارشناس بهبود کیفیت

مقررات ،وظایف و دستورالعمل های بخش

هماهنگی با مدیران ارشد در خصوص کسب خط مشی های کلان و دستورالعمل های اجرایی و اهداف استراتژیک

هدایت و هماهنگی بین واحدها در تدوین و اجرای اهداف استراتژیک و عملیاتی

راهبری تهیه و تدوین بیانیه های سازمان شامل چشم انداز ، ماموریت و ارزشها و استراتژی

پایش میزان تحقق برنامه مدیریت استراتژیک بیمارستان

برنامه ریزی ، کنترل و نظارت بر حفظ و ارتقای کیفیت خدمات در کلیه واحدهای بیمارستانی

برنامه ریزی، هدایت و راهبری خودارزیابی بر اساس سیستم های مدیریتی مستقر در بیمارستان

تهیه گزارش تجزیه و تحلیل نتایج خودارزیابی بر اساس سیستم های مدیریتی مستقر در بیمارستان

تدوین کلیه دستورالعمل ها ، خط مشی ها و روش های اجرایی با همکاری کارشناسان کلیدی 

نظارت بر ارائه آمارهای درخواستی از سوی سازمان های بالادستی نظیر دانشگاه ، وزارت خانه و ....

تعیین شاخص های کلیدی عملکرد با نظر مدیریت ارشد جهت پایش عملکرد واحدها

برنامه ریزی و نظارت بر اجرای بازدیدهای بهبود کیفیت

آموزش مباحث بهبود کیفیت و استقرار مدلهای مدیریتی و ایمنی

آموزش آبشاری و مشاوره مستمر به کلیه واحدها در سطح بیمارستان در خصوص مباحث بهبود کیفیت

برنامه ریزی راهبری الزامات شورای تحول اداری دانشگاه ،تدوین و بازنگری مستندسازی در چهارچوب

سیستم های مدیریتی در حال اجرا در بیمارستان

مسئولیت این واحد کنترل و نظارت بر حفظ و ارتقای کیفیت خدمات در کلیه واحدهای بیمارستانی می باشد.

بدین منظور، ضمن پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت در سازمان و پایش شاخص های کیفی و عملکردی مرتبط،

میزان دستیابی به اهداف سازمانی را اندازه گیری و رصد می نماید.

برنامه ریزی استراتژیک سازمان دراین واحد تهیه، اجرا و ارزیابی گردیده و در واحدها مستقر می گردد.

همکاری نزدیک مدیران ارشد بیمارستان با این واحد، ضمانت موفقیت امور در آن بوده و نظام پیشنهادات،

واحد آموزش، کمیته ها ،طرح تکریم،رسیدگی به شکایات ارتباط مستقیم با این واحد دارند .

شماره تماس

3-07142227080

داخلی 242

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.