بخش/واحد: بایگانی پرسنلی

معرفی کارکنان

پرویز باغبانی 

آموزش های بخش

کار بانرم افزاروثبت الکترونیکی پرونده ها

 

قوانین ،مقررات و دستورالعمل های واحد

1.حفظ اسرار محرمانگی دراوراق پرونده پرسنل2.دریافت وثبت وضبط ونگهداری اسناد مدارک ومستندات مربوط به پرونده پرسنل3.دقت نظر به هنگام خروج ازمحل کار درجهت خاموش کردن سیستم وهمچنین بستن درب وروری 4. دقت نظردرورود وخروج پرونده

شرح وظایف

دریافت وثبت وضبط ونگهداری اسناد ومدارک ومستندات پرونده/تحویل پرونده ها به واحدهای ذیربط واخذ رسید/توجه به چیدمان پرونده هادرفایل وقفسه های مربوطه باتوجه به شماره کذاری پرونده ها/شماره گذاری اوراق رسیده ودرج درپرونده های پرسنلی /انجام سایر کارهایی که به دستور مقام مافوق انجام می شود مانند ارسال نامه های مربوط به مرخصی استعلاجی به سازمان تامین اجتماعی وکمیسیون پزشکی همچنین همکاری درتنظیم گواهی انجام کار /شرکت درکلاسهای آموزشی

شماره تماس

3-07142227080

داخلی:295

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.