بخش/واحد: اورژانس

معرفی بخش

22تخت فعال در اورژانس است بیماران قلبی داخلی نورولوژی نروسرجری اطفال جراحی عفونی

زنان نوزادان ENT یورلوژی تجهیزات شامل پالس اکسیمتری مانیتورینگ D/Cشوک ونتیلاتور
سونو فست دستگاه فشار خون ویلچر برانکارد گیج اکسیژن جعبه امرجنسی کپسول اکسیژن کامپیوتر
 
ساکشن ترالی دارو
سه تخت در د. اتاق مخصوص بیماران کوید 19 میباشد. 

رئیس علمی بخش

 

پزشکان بخش

 

سرپرستار بخش

خانم عفت آفریدنده 

 

 

 

آموزش های مورد نیاز بیماران

معرفی پزشک توضیح در مورد بیماری داروهای مصرفی در مورد NPoشیوناحیه عمل قبل از

عمل جراحی در مورد اعزام وامکانات ودلیل اعزام مصرف دارودر منزل ومراجعه به پزشک
پیگیری کانسالت های اورژانس بیماران - CPCR فوتی های بدو ورود -بستری بیماران کوید 19 - پذیرش بیماران در بخش اورژانس 

 

قوانین بخش

پوشیدن فرم مخصوص پرسنل رسیدگی به بیماران بدحال که در اولویت با تئجه به

تریاژانجام میشود.

شماره تماس

07142227080-3

داخلی:255-256

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.