بخش/واحد: اقتصاددرمان

مسئول واحد

محبوبه دهقان

آموزش های بخش

آموزش در اداره اقتصاد درمان دانشگاه علوم پزشکی

قوانین ،مقررات و دستورالعمل های واحد

راند روزانه واحد ترخیص وبخش های بالینی وبررسی پرونده ها/چک روزانه سایت تعهدات بیمه وچک imed

شرح وظایف

پایش کسورات بیمارستان/پایش درآمد به هزینه بیمارستان/بررسی کانون های درآمدی وکاهش هزینه های بیمارستان/صدور پروانه های بیمارستان/بررسی ونظارت بر ثبت صحیح خدمات وپروسیجرهای بیمار/ثبت تعهدات بیمه های داروها ولوازم مصرفی

شماره تماس

3-07142227080

داخلی:252

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.