اعضای کمیته اخلاق بالینی بیمارستان ولی عصر (عج) کازرون

 

نام و نام خانوادگی

سمت اعضای حقوقی/

توضیحات

1

دکتر رازی قنواتی محمدی

رئیس بیمارستان

رئیس کمیته

2

عزت پورپولاد

سوپروایزر بالینی

دبیر کمیته/ شماره تماس: 09178237550

3

فرزانه پورخسرو

مدیر پرستاری

 

4

دکتر رازی قنواتی محمدی

معاون درمان و نماینده پزشکان

 

5

ژاله بابا نظری

سوپروایزر آموزشی

 

6

گلسا دانش

مسؤول واحد بهبود کیفیت یا حاکمیت بالینی یا اعتباربخشی

 

7

عزت پورپولاد

سوپروایزر اخلاق بالینی

 

8

مریم دهقانی

مسؤول مددکاری

 

9

مجید زارع پور

روحانی بیمارستان

روحانی آشنا به مسایل اخلاق بالینی

10

حجت اله محمدی

مسؤول حراست

 

11

حسین ارشادی

مسؤول بسیج جامعه پزشکی

نماینده جامعه

 

 ( شرح وظایف و اهداف کمیته اخلاق پزشکی )
این کمیته با هدف ارتقاء ، ترویج و حمایت از حقوق بیماران ، تحقق منشور حقوق بیمار و حمایت از حقوق ارائه
دهندگان خدمت سلامت در بیمارستان و با تلاش جهت رعایت موازین اخلاقی در بیمارستان تشکیل می شود .
-1هماهنگی وپی گیری اجرای استاندارهای اعتبار بخشی حقوق گیرنده خدمت و رعایت اخلاق پزشکی .
-2برنامه ریزی و پی گیری جهت آموزش مباحث مربوط به حقوق گیرندگان خدمت و اخلاق پزشکی به تمام کارکنان
بیمارستان شامل آموزش های مفهومی و کاربردی و تهیه فهرست زمانبندی شده دوره های آموزشی طراحی شده با
ذکر مخاطبان هر دوره .
-3اجرای آیین نامه انطباق و استانداردهای اعتبار بخشی فرهنگی .
-4برطرف کردن موانع اجرای خط مشی های حقوق گیرندگان خدمت از طریق پایش مستمر و ارائه گزارش به کمیته .
-5اعتلای سطح اخلاق اسلامی و انسانی در سطح کارکنان .
-6برگزاری مناسبتها و ترویج شعائر اسلامی در محیط بیمارستان و فراهم نمودن تسهیلات احکام شرعی و احیای
فریضه نماز .
-7پیاده سازی نظام دریافت پیشنهادات و انتقادات .
-8پیاده سازی نظام کارآمد رسیدگی به شکایات و ارزیابی رضایت گیرندگان خدمت .
-9تجزیه و تحلیل شاخص های رضایت سنجی و رسیدگی به شکایات از طریق ارائه گزارش به کمیته در فواصل زمانی
تعیین شده بر اساس شناسنامه شاخص های بیمارستان با هماهنگی مسوول بهبود کیفیت .
-10بررسی موضوعات اخلاقی در پژوهش های صورت گرفته در بیمارستان بر اساس خط مشی های بیمارستان .
-11بررسی اخلاقی روند مراقبت های پزشکی و فرآیندهای جاری مراکز ( بهبود درد و رنج ، هزینه های تحمیل شده
به بیماران و اخذ رضایت آگاهانه . مراقبت از بیماران در حال احتضار، بیماران فوت شده ، ترخیص با میل شخصی و...)
-12پیشنهاد راهکارهای اجرایی در نحوه ارائه خدمات سلامت از منظر اخلاقی و حفظ حقوق بیمار .
-13مشاوره اخلاقی در موارد بحث برانگیز ( مانند ارائه یا توقف درمان های حمایت حیات و ...) .
-14اطمینان از اجرای استانداردهای حقوق گیرنده خدمت و رعایت اخلاق پزشکی (شامل تمامی گروه های مراقبتی)
-15اطمینان از عملکرد کارکنان و پزشکان طبق طرح تحول نظام سلامت و ارائه گزارش به کمیته مدیریت اجرایی
طرح تحول نظام سلامت مشتمل بر :
-عدم دریافت وجه خارج از تعرفه از بیماران و همراهان .
-ارائه خدمات درمانی منطبق بر شان و منزلت انسانی .
-عدم تحمیل هزینه نابجا بر بیماران .
- بررسی و تصمیم گیری در خصوص تخلفات پزشکان و پرسنل در اجرای برنامه های تحول نظام سلامت .
-تدوین شیوه نامه انظباتی برخورد با اقدامات خارج از ضوابط .
-برنامه ریزی به منظور اطمینان از انتقال بیماران نیازمند اعزام منطبق بر زنجیره ارجاع دانشگاه
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.