بخش/واحد: اعزام

مسئول واحد

آقای بهرام سقائی

 

قوانین ،مقررات و دستورالعمل های واحد

طبق مقررات ودستورالعمل های بیمارستان

 

شرح وظایف

بطور خلاصه شرح وظایف 1)پرسنل درمان(تکنسین ،پرستار، بهیار) مراقبتهای درمانی وانجام دستورات پزشک اعزام کننده با در نظر گرفتن داروها وتجهیزات مورد نیاز درهنگام انتقال بیمار به نحو مطلوب

2) پرسنل راننده : انتقال بیمار با آمبولانس با در نظر گرفتن وضعیت بیمار و با سرعت مطمئنه. نگهداری و تامیین آمبولانس

 

شماره تماس

07142227080-3

داخلی:299