بخش/واحد:اطفال

معرفی بخش

تعدادتخت فعال 22 دراین بخش کودکان با اسهال نمونیا عفونت ادراری زردی نوزادی تب تشنج-

سپسیس وغیره بستری میشوند.تجهیزات ضروری شامل دی سی شوک –پالس اکسی متری-
ساکشن –انکوباتور-فتوتراپی-دستگاه بخور میباشد.

رئیس علمی بخش

دکتر محسن معینی

پزشکان بخش

اقای دکترعباسیان – خانم دکترخورسند-خانم دکترعباسی خانم دکترپیشگر

سرپرستار بخش

خانم الهام حسینی

 

آموزش های مورد نیاز بیماران

درزمان بستری اشنایی بافضای فیزیکی بخش –اموزش تخصصی درارتباط با بیماری کودک

-کنترل عفونت –رعایت بهداشت فردی –بالا نگهداشتن نرده محافظ تخت جهت
جلوگیری ازسقوط کودک ازتخت-دادن پمفلت امووزشی به مادر

درزمان ترخیص دادن فرم مخصوص اموزش ترخیص به مادر امزش مراقبت درمنزل 

روش صحیح وزمان صحیح مصرف دارو-زمان مراجعه جهت ویزیت مجدد پزشک-
علایم هشداربیماری

قوانین بخش

 

شماره تماس

 07142227080-3

داخلی:223
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.