بخش/واحد: اتاق عمل

معرفی بخش

اتاق عمل

 

رئیس علمی بخش

 

پزشکان بخش

 

سرپرستار بخش

آقای کشکولی 

 

 

 

آموزش های مورد نیاز بیماران

 

قوانین بخش

 

شماره تماس

07142227080-3

داخلی:267 -289-290