بخش/واحد:

معرفی بخش

واحد ازمایشگاه دارای بخش های پاتولوژی ،میکروب شناسی ، هماتولوژی ، بیوشیمی،هورمون شناسی،

انگل شناسی وتجزیه ادرار می باشد وبه صورت شبانه روزی فعال است

در این مرکز ازمایش بیماران سرپایی ، بستری ، بیماران خاص و دیالیزی انجام میشود.

و مجهز به دستگاه های اتو انالیزر ، سل کانتر ، الیزا ، میکرولایت ، ویداس و میکروسکوپ میباشد.

رئیس علمی بخش

 

پزشکان بخش

 

مسئول بخش

 خانم سوسن احمدی

 

آموزش های مورد نیاز بیماران

فرم های نوبت دهی با قید شرایط انجام آزمایش خون ، ادرار و مدفوع ، فرم نمونه گیری ادرار و کشت ادرار

در اطفال و دستورالعمل قند دوساعته تهیه شده و در اختیار بیماران قرار میگیرد همچنین در صورت نیاز
به صورت شفاهی نیز توضیح داده میشود.

قوانین بخش

آزمایشگاه تابع قوانین بیمارستان و سازمان های بیمه گر میباشد.

شماره تماس

3-07142227080

داخلی:238-216-274-286