لیست اخبار صفحه :1
بیمارستان حضرت ولیعصر( عج) شهرستان کازرون
انتصاب مدیریت

بیمارستان حضرت ولیعصر( عج) شهرستان کازرون

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) کازرون ،روز شنبه دوم دیماه در آیینی با حضور دکتر محسن معینی زییس شبکه بهداشت ودرمان ،دکتر رازی قنواتی محمدی رییس بیمارستان و معاونت درمان شهرستان کازرون ،مراسم تودیع ومعارفه سرپرست مدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) کازرون برگزار و عفت آفریدنده معرفی شد.