آدرس :استان فارس - شهرستان کازرون - خیابان باهنر

تلفن:071 - 42227839 - 42214470-5 - 42227080-3

فاکس : 42219803-071

کد پستی: 65768-73149

 شماره پیامکی:50002070003347

 رایانامه :kazeroonhp@sums.ac.ir
 
healthmap.sums.ac.ir
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.