رئیس واحد پرستاری بیمارستان ولیعصر (عج)
 
           نام و نام خانوادگی :مریم پیر آلو
           مدرک تحصیلی :کارشناسی پرستاری
          شماره تماس با دفتر ریاست:42226570-071
          آدرس پست الکترونیکی :*

 
piralo.jpg


 
شرح وظایف رئیس واحد پرستاری:
 
مدیر خدمات پرستاری ( مترون ) در مراکز بهد اشتی ، درمانی و توانبخشی ، پرستاری است که اداره واحد پرستاری مرکز مربوطه را به عهده دارد.
شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرآیند پرستاری و استاندارد های مراقبتی به شرح ذیل می باشد .
 1. برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان
 2. گردآوری اطلاعات از:
-مرکز شامل : نمودار سازمانی مصوب ، هدف ، نوع فعالیت ، گزارشات ماهیانه و سالیانه ، گزارش حسابرسی پرستاری ، پرونده های کارکنان ، مصاحبه با کارکنان 
-مددجویان :
 برحسب نوع بستری ، نیاز مراقبتی ، خدمات ارائه شده 
-منابع شامل نیروی انسانی ( پرستاران ، بهیاران ، کمک بهیاران ، تکنسین ها و کاردان اطاق عمل و هوشبری و سایر کادر وابسته ) ساختار فیزیکی ، امکانات و تجهیزات 
 1. شرکت فعال در نهادهای سیاستگزاری ودیگر کمیته های درون سازمانی 
 2. تعیین اهداف ( کوتاه مدت ، میان مدت ، دراز مدت ) مبتنی بر نیاز ها جهت تأمین حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو ، بیمار با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذی ربط
 3. تعیین  خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمانبندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر
 4. برنامه ریزی جهت تشکیل و سرکت در کمیته های خاص به شرح وظایف مدون ( آموزشی ، پژوهشی ، کنترل و نظارت کنترل عفونت و...)
 5. ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر.
 6. تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری
 7. ایجاد  هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی ، درمانی و توانبخشی مرکز
 8. جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف
 9. ایجاد  هماهنگی در برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروه های پرستاری
 10. مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز
 11. تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آن ها جهت اجرای برنامه های پرستاری
 12. مشارکت  در طرح پژوهشی
 13. برنامه  ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت ( کنترل عفونت(
 14. انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحد های ذی ربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری
 15. ارائه راهکارهای اساسی در برنامه ریزی جهت تأمین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحد های ذی ربط
 16. تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نظر بخش های پرستاری براساس استاندارد های ملی
 17. تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکرد های در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب
 18. بکارگیری نیرو های انسانی براساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری
 19. پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحیت دار و معرفی آنها به کارگزینی جهت بکارگیری
 20. پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحد های ذیربط
 21. تصمیم گیری در مورد مرخصی ها ، مأموریت ها و..... کارکنان گروه پرستاری
 22. رهبری و هدایت واحد های ذی ربط در جهت تحقق اهداف سازمانی
 23. ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر ، عملکرد مطلوب ، حس رفتار شغلی و....
 24. اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکار های اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان ( تشویق و تنبیه ) گروه پرستاری
 25. اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحد ها
 26. تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحد های ذیربط به بهره مندی از فن آوری ها علمی حل مسأله
 27. تأمین نیاز های آموزشی کارکنان شامل : آشناسازی پرسنل جدید الورود با مقررات خط مش ها  
 
شرح وظایف: سوپروایزر آموزشی (فرزانه پورخسرو)  
 
سوپر وايزر آموزشي پرستاري است كه مسئوليت هاي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي پرستاري و مامائي مركز آموزشي – درماني و توانبخشي تحت نظارت مدير پرستاري و جهت اهداف سازمان را بعهده دارد . شرح وظايف سوپروايزر آموزشي براساس اصول مديريت بشرح زير مي باشد:
 1. تعيين اهداف آموزشي ( كوتاه مدت ، ميان مدت ، بلند مدت ) 
 2. تعيين نيازهاي آموزشي ( مددجو و خانواده ، رده هاي مختلف كادر پرستاري و مامائي و كاركنان جديد الورود )
 3. تعيين اولويتهاي آموزشي و تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي
 4. اجراي برنامه هاي آموزشي با همكاري ومشاركت ساير گروهها
 5. تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليت هاي آموزشي بخشهاي مرتبط
 6. تهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي خدمات پرستاري و مامائي مورد نياز مددجويان
 7. هماهنگي در اجراي برنامه كارورزي دانشجويان و كارآموزان گروههاي پرستاري و مامائي
 8. پيشنهاد تهيه كتب ، مجلات ، جزوات و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كاركنان گروه پرستاري و مامائي
 9. تشكيل كميته آموزش پرستاري
 10. هماهنگي جهت تشكيل و شركت در كلاسهاي آموزش مداوم و برنامه جامع آموزشي واحد ذيربط
 11. پيشنهاد ايجاد زمينه هاي تشويقي جهت مشاركت فعال پرسنل در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي
 12. همكاري و مشاركت در نظارت و كنترل واحدها جهت نياز سنجي آموزشي كاركنان و مددجويان
 13. همكاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني و كنترل عفونت در امر آموزش
 14. همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش
 15. برنامه ريزي و شركت فعال در سمينارها ، كنگره ها جهت ارائه روشهاي اثر بخش و موثرتر در ارائه خدمات پرستاري و مامائي
 16. ارائه تازه ها و نتايج تحقيقات جديد ( به شكل كنفرانس ، جزوات / پمفلت و... )
 17. همكاري و مشاركت در انجام طرح هاي پژوهشي
 18. هدايت و آموزش كاركنان در راستاي :
الف – حسابرسي كيفي خدمات پرستاري 
ب – ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه خدمات 
ج- ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه آموزش به مددجو و خانواده 
 1. هدايت و آموزش كاركنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط 
 2. هدايت و آموزش در جهت تهيه جزوات ، پوسترها ، فيلم ها و پمفلت هاي آموزشي جهت كاركنان و مددجويان
 3. ثبت و گزارش و پاسخگويي كليه فعاليت هاي آموزشي به مدير خدمات پرستاري
 4. كنترل و نظارت بر آموزش هاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب
 5. كنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها
 6. ارزيابي اثربخشي آموزش هاي انجام شده از طريق :
- كنترل حسابرسي كيفي خدمات ارائه شده 
- بررسي رضايتمندي مددجويان 
- بررسي رضايتمندي كاركنان پرستاري 
 1. كنترل و نظارت بر شركت فعال رده هاي مختلف پرستاري ( در شيفت ها ي مختلف ) در برنامه هاي آموزشي براساس سرانه آموزش پرستاري 
 2. مشاركت در كميته ارزشيابي كاركنان
 3. شركت در كليه جلسات آموزشي مرتبط پرستاري
 
شرح وظایف سوپروایزر کنترل عفونت(منیره نوروزپور :کارشناس پرستاری)
 
 1. شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش 
 2. بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی
 3. همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری ، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپروایزر آموزشی
 4. شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروهها برگزار می شود.
 5. تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد ثبت
 6. ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان.
 7. نیاز سنجی آموزشی کارکنان بیمارستان در خصوص عفونت های بیمارستانی و پی گیری اثر بخشی آموزشی
 8. بازدید روزانه از بخش های مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائم بالینی و ثبت و ارائه گزارشات لازم به کمیته مزبور
 9. تهیه و تتدوین دستورالعمل های کنترل عفونت در بخش های ویژه و سایر قسمت های آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت .
 10. نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده کمیته کنترل عفونت در کلیه واحد های بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور.
 11. نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود
 12. همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برا ی تشخیص ، تحقیق ،کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در همه گیری
 13. شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی    
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-13 10:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ