بخش همودیالیز
 
مسئول علمی بخش: دکتر امیر نصراله

مسئول بخش :سرکارخانم فخار

پرسنل آموزش دیده جهت دیالیز بیماران که شامل 8 پرستار و  یک بهیار و یک منشی  می باشد.بخش دیالیزپزشک متخصص جهت ویزیت روزانه بیماران دارد و پزشکان محترم داخلی، دکتر نصراله، ، دکتر علی محمدی، روزانه در هر سه شیفت بیماران را ویزیت می نماید.

این بخش شامل یک سالن که درآن 11تخت و 11 دستگاه فعال می باشد.یک دستگاه پاس اکستمیری-ویک دستگاه D/C shook ، EKG و یخچال دارویی و یخچال غذایی بیماراندر بخش موجوداست. دستگاه ساکشن و 2 یخچال 2 دستگاه اسپیلت دربخش موجود می باشد.

شماره تماس بخش :

42227839 و یا  74 -42214470 و داخلی  241 می باشد.


دراین بخش بیماران دیالیزی وبیمارانی که دچارمسمومیت دارویی و...شده اند تحت دیالیزقرارمیگیرند.بیماران براساس نوبت دیالیز،درروز وساعت مشخص که ازقبل تعیین شده به این بخش مراجعه می کنند و دیالیزمی شوند.

از بیماران در بدو ورود وقبل از انجام اولین دیالیزآزمایش مارکرهای ویروسی ازقبیل HBSAG ,HCV Ab,HIV Ab ازبیمار چک می شود و درصورت منفی بودن، بیماردیالیزمی شود.هرماه بصورت روتین یکسری آزمایشات روتین ازتمام بیماران فرستاده می شود.

آزمایشات شامل: ,

BUN9cr(قبل دیالیز)-Na-k-ca-ph-BS-TG-CholesT-LDL-HDL_LFT-SeruM Inon-TIBC-FerriTn-PTH-.Unicacid-BuN crl( (بعدازدیالیز) , و هر3ماه یکبارآزمایشات HBSAg -HCV Ab-HIV Ab

درمانگاه پارس شیراز فرستاده می شود.

آموزش هایی که به بیمار داده می شود عبارت اند از:

اگربیمارDubellumen(دبل لومن)دارد.پانسمان روزانه وهمچنین رعایت نکات بهداشتی جهت جلوگیری ازعفونت دبل لومن-مراقبت ازشانت وعدم اعمال فشاربرروی شانت رعایت رژیم غذایی

خاص و دادن پم فلت آموزشی به بیمارمی باشد.

مصرف کم مایعات –مصرف به موقع داروها-مضوعیت استفاده ازغذاهایی که سرشار از پتاسیم وفسفرفراوان هستندوتنظیم کلسیم خون بااستفاده ازداروهایی که درصورت نیاز، پزشک به

بیمارتجویزکرده است.

چون بخش دیالیزبه صورتOPD))یا سرپایی به بیماران ارائه خدمات می نمایدونیز چون یک بخش عفونی می باشدساعت ملاقات ندارد.

نوع پوشش پرسنلی:
پرستارطبق پوشش رسمی بیمارستان به صورت روپوش وکفش سفید-مقنعه وشلوارسورمه ایی می باشد.

پوشش پرسنلی بهیار:به صورت کاملاً سفید می باشد.

پوشش کمک بهیار : مقنعه و شلوار توسی 

ساعت شیفت:

صبح14:00–7:30
 شیفت عصر20 -13:30
شیفت شب به صورت آنکالی ازساعت 19:30 - 8  می باشد.

نکات بهداشتی ودرمانی پیشگیرانه مهمی که بیماران دراین بخش باید رعایت کنندشامل:

  • شستن دستهاقبل وبعدازدیالیزمی باشد.
  • همچنین زدن ماسک درصورت نیاز وپوشیدن دمپایی مخصوص بخش دربدو ورود به بخش جهت جلوگیری ازعفونت در بخش
  • همچنین ضدعفونی کردن وتمییزنگهداشتن محل شانت یادبل لومن-مراجعه به موقع بیمار درساعت وروز مشخص جهت دیالیز-نداشتن اضافه وزن زیاد درفاصله بین2دیالیز-رعایت رژیم غذایی-مصرف کم مایعات –ازنکاتی است که بیماران بایدرعایت کنند. 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-27 10:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ